Halkla İlişkiler Kampanyası

İletişim araştırmacıları Cutlip ve Center’dan alıntı:

Halkla İlişkilerin 3/4’ü su altındadır, sadece 1/4’ü su üstünde olup görünen taraftır.

Yukarıdaki alıntı halkla ilişkiler kampanyalarının büyük bölümünün hedef kitle tarafından bilinmediğini vurgulamaktadır. kampanyanın yöneldiği hedef kitle sadece uygulamadaki etkinlikleri görmekte, öncesinde ve sonrasındaki gelişmelerden haberi olmamaktadır.

Genel olarak kampanya sürecinin dört aşaması vardır:

  1. Araştırma
  2. Planlama
  3. Uygulama
  4. Değerkendirme

Araştırma aşaması sürecin belki de en önemli kısmıdır. bu aşamada atılacak ilk adım bilgi toplamadır. Kurumun amaçları iyi araştırılmalı ve hedef kitle hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Bu noktalar açıklığa kavuşmadan PR faaliyeti yürütmek kolay değildir.

Hedef kitlenin özelikleri, eğilimleri, görüş ve düşünceleri bilinmeden planlamaya geçilemez. Bunun yanında kurumun rakipleri de gözönüne alınmalıdır.

Araştırma sürecinin bilimsel yürümesi için anket, focus group ve birebir mülakat gibi araçlar kullanılabilir.

Halkla ilişkiler uzmanının önyargılardan uzaklaşması araştırma sürecinin sapğlıklı işleyebilmesi için oldukça önemlidir. sizin birey olarak konuya dair sahip olduğunuz bakış açısı genelin bakış açısını yansıtmayabilir. bir uzman olarak kişisel görüşlerinizi işnize karıştırmamalı, yıkcı yaklaşımlardan kaçınmalısınız.

Planlama önem sırasında ikincidir. Araştırmanın bulguları dahilindekamoanyayı planlarken çok farklı noktaları gözönüne almak zorundayız.

Planlamada en önemli rol bütçenindir.  Hem ajansın içinde kampanyayı yönetecek personel hem de ajans dışından sürece destek olacak personelin seçimi de dikkat gerektirmektedir. Tüm ekip tasarlanan kampanyanın özeliklerine uygun niteliklere sahip olmak zorundadır.

Kampanyanın süresi bir başka öneli noktadır. Süre doğal olarak ayrılan bütçeyle yakından ilişkilidir. Belli durumlarda kısa süreli kampanyalar gerçekleştirilebilir.

Medya planlaması en basit haliyle kampanya dahilinde yer almayı istediğimiz, müşterimiz ve kampanya için uygun kitle iletişim araçlarını bir zaman çizelgesi çerçevesinde şekillendirmek olarak tanımlanabilir. Çalışmanın akışını büyük ölçüde medya planlaması ile şekillenir. Medya planlamasında hedef kitle önemli rol oynar. Kampanyanın paylaşımı için geniş kitlelere seslenen araçlar seçilebileceği gibi daha küçük bir kitleye seslenen fakat kampanya için çok uygun kitle iletişim araçları da planlamamızda yer bulabilir. Derste örnek olarak verdiğimiz havayolu ve otobüs şirketlerinin yolcuları için hazırladığı dergiler küçük kitlelere ulaşmaktadır fakat kampanya için uygun mecralardan biri olabilir.

Tek bir kampanyanın içinde çeşitli konular olabilir. Konuların hangi sıra ile tanıtılacağına planlama aşamasında karar verilmelidir (Derste verdiğimiz BMW örneğinde hangi model serisinin -BMW’nin 3,5 veya 7 serisinin- kampanya dahilinde ilk olarak tanıtılacağına karar verilmelidir).

Kampanyanın odaklandığı konunun birden mi yoksa adım adım mı sunulacağına kara verilmelidir. toplum için yeni yada kabullenmesi kolay olmayan bir konu ise hedef kitleyle paylaşımı alışılageldik bir konudan farklı olacaktır. Eğer kampanya yeni bir konuyu hedef kitle ile paylaşıyorsa medya mensuplarından gelecek sorulara hazır olunmalı ve mümkünse uzmanlardan (doktorlar, akademisyenler vb…) destek alınmalıdır.

Mesajların hazırlanması konusunda hedef kitlenin kim olduğu önemlidir. Hedef kitlenin eğitim durumu, algılama yeteneği, dünya görüşü, coğrafi farklılıklar, kültür farklılıkları mesajın şeklinin değişmesine yol açar. En zor mesajlar büyük ve geniş kitlelere ulaşması gereken mesajlardır.

En iyi mesaj, en fazla kişi tarafından aynı biçimde algılanan mesajdır!

Mesajları kullanmadan önce küçük gruplar üzerinde test etmek ileride çıkacak sorunların önceden belirlenmesinde faydalı olacaktır.

Uygulama sürecinde hazırlanan planlar program dahilinde gerçekleştirilir. bu aşamada en önemli nokta uygulamada plan dışına çıkılmaması, işin baştan savma yürütülmemesidir.

Planlama aşamasında ortaya çıkmayan ayrıntılar uygulamanın önüne bir engel olarak çıkabilir.  Özellikle medya mensuplarının istek ve beklenti ve sıkıntıları ortaya çıkabilir. Böyle durumlarda çözüm odaklı olmak gerekiyor.

Değerlendirme aşamasında kampanya sonunda genel bir değerlendirme yapılır. bu değerlendirmede kampanya sayesinde medyadaki yansımalar raporlanır. Raporlar sayesinde kampanya sürecinde kurumun medyada nasıl yer aldığı, hangi mesajların dikkat çektiği ve kampanyanın konusuna medyanın yaklaşımı görülebilir.

Hedef kitleye yönelik değerlendirmelerde bu süreçte gerçekleştirilir. Feedback çeşitli yollarla (anket, focus group, yüzyüze görüşme…) alınır. Hedef kitlenin hangi kesiminde mesajlarımızın anlaşılmamış olduğu, nedenleri ve nasıl düzeltilebileceği değerlendirme sayesinde cevaplanabilecek sorulardır.

İdeal bir halkla ilişkiler süreci bu kampanyanın dört aşamasının sürekli olarak yinelenmesinden geçer.

Reklamlar